Verzekeringen

Het "huizenplaatje" wordt pas echt compleet, als u de zekerheid heeft dat bij een plotseling en onverwacht - vaak van buiten komend - onheil, uw eigendommen behouden kunnen blijven zonder dat het u een vermogen kost.
Moons Makelaardij is zowel tussenpersoon van de meeste grote, als ook van enkele kleinere verzekeringsmaatschappijen. Een woonverzekering (opstal en/of inboedel), maar ook het afsluiten van elke andere verzekering is mogelijk.

In het kader van nieuwe gedragsregels in de verzekeringswereld treft u onderstaand de totale tekst GIDI aan alsmede onze advieswijzer.

U kunt de totale teksten ook downloaden:

GIDI
Omhoog Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair.


Doel
NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars achten het van belang dat klanten een goed inzicht krijgen in de dienstverlening die het assurantie-intermediair hen biedt. Zowel de klant als het intermediair hebben baat bij een realistisch verwachtingspatroon, waarin de wederzijdse verwachtingen van de klant en het intermediair op elkaar aansluiten. Om de gewenste informatieverstrekking door het intermediair te bevorderen, hebben genoemde partijen een Code opgesteld en zich daaraan verbonden.

Gegeven het belang dat de ondertekenaars hechten aan duidelijkheid over de rol van het intermediair voor de klant, hebben zij afgesproken zich in te zullen spannen om te bevorderen dat het intermediair zijn klanten daarover tijdig, juist en overeenkomstig deze Code informeert.

De Code schrijft het intermediair een aantal zaken voor in het traject van informatievoorziening aan de klant vůůr het aangaan van de relatie. Hiertoe gebruikt het intermediair de door ondertekenaars opgestelde Advieswijzer.

Het is van belang dat de wederzijdse verwachtingen van klant en intermediair ook in de loop der tijd blijven overeenstemmen. Daarom rust niet alleen op het intermediair maar ook op de klant de verantwoordelijkheid de wederpartij tijdig en goed te informeren over omstandigheden, die ertoe kunnen leiden dat de gemaakte afspraken aanpassing en/of verheldering behoeven. Het gaat hier om ontwikkelingen die betrekking hebben op de bij het kantoor ondergebrachte verzekeringen, bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssituatie, in de werksituatie, in de huisvesting of in de inboedel.

Vanuit het oogpunt van consumentenbescherming richt deze Gedragscode zich in eerste aanleg op de particuliere consument. De ondertekenaars verwachten dat het intermediair dat deze Gedragscode toepast, dat mutatis mutandis voor alle klanten zal doen.

Deze Gedragscode geldt voor de dienstverlening van het intermediair rondom verzekeringsproducten. De ondertekenaars verwachten dat de Gedragscode waar mogelijk mutatis mutandis zal worden toegepast voor niet-verzekeringsproducten die het intermediair voert. De ondertekenaars zijn van mening dat de in deze Code gestelde eisen evenzeer mutatis mutandis zouden moeten gelden voor andere aanbieders van financiŽle dienstverlening. De ondertekenaars van deze Code zullen hun invloed aanwenden om de door hen gewenste gelijkheid van informatieverschaffing op het terrein van financiŽle dienstverlening te bewerkstelligen.

1. Begripsbepaling
1.1.  De begrippen in deze Gedragscode dienen als volgt te worden verstaan: "Klant": de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2.  "Intermediair": iedereen die beroepsmatig advies geeft over verzekeringszaken en/of bemiddelt bij het sluiten van een verzekering.
1.3.  "Gevolmachtigde": de onderneming die door een verzekeraar is gemachtigd om voor rekening en risico van die verzekeraar verzekeringen te sluiten.
1.4.  "Verzekeraar": de verzekeringsmaatschappij waarmee het intermediair zaken doet. "Informatie": de inlichtingen en gegevens welke het intermediair op basis van de bepalingen van deze Code aan de klant verstrekt.
1.5.  "Advieswijzer": het door de ondertekenaars van deze Code opgestelde document door middel waarvan het intermediair wordt geacht zijn klant inzicht te geven in zijn dienstverlening.

2. Reikwijdte Code
2.1.  Deze Code geeft aan welke informatie het intermediair aan zijn klant geeft voordat beiden tot overeenstemming komen over het aangaan van een relatie. Deze informatie heeft betrekking op de advisering over of de bemiddeling bij het sluiten van een verzekering en de daarbij te verwachten werkzaamheden van het intermediair.
2.2.  Deze Code beschrijft de belangrijkste aspecten van de informatie over de dienst- verlening die het intermediair aan een klant moet geven. De wijze waarop deze informatie wordt verstrekt, wordt nader uitgewerkt in de Advieswijzer.
2.3.  De voorschriften in deze Code hebben slechts betrekking op de informatie- verstrekking aan nieuwe klanten. Het intermediair stelt bestaande klanten op de hoogte van de introductie en inhoud van deze Gedragscode.
2.4.  Wanneer het intermediair zijn dienstverlening wijzigt, informeert hij zijn bestaan- de klanten daarover.

3. Inhoud van de Code
3.1.  Wijze van informatieverschaffing
  3.1.1.  Het intermediair informeert de klant door middel van de Advieswijzer over de in deze Code omschreven onderwerpen voordat beiden tot overeenstemming komen over het aangaan van een relatie. Het intermediair neemt het initiatief om de klant te informeren.
  3.1.2.  Het intermediair informeert de klant over eventuele relevante wijzigingen die zich op enig moment kunnen voordoen in de dienstverlening die de klant mag verwachten.
  3.1.3.  Voor zover het intermediair meerdere ondernemingen voert en het voor de klant tot verwarring zou kunnen leiden op welke ondernemingen de gemaakte afspraken van toepassing zijn, maakt het intermediair de klant duidelijk voor welke ondernemingen de afspraken gelden. Ook wanneer het intermediair binnen ťťn onderneming naast advies inzake verzekeringen andere activiteiten uitoefent, maakt het intermediair de klant duidelijk in hoeverre ook hiervoor de gemaakte afspraken gelden.
3.2.  Inhoud van de dienstverlening
  3.2.1.  Het intermediair informeert de klant over de werkzaamheden die hij voor de klant zal verrichten. Met name geeft hij aan of hij optreedt als adviseur van de klant en of hij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen klant en verzekeraar, dan wel of hij uitsluitend optreedt als verkoper van afzonderlijke producten. Het intermediair geeft daarbij aan of bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden zullen voorkomen:
 • informatie en/of uitleg over producten;
 • inventariseren van de persoonlijke situatie van de klant;
 • adviseren van de klant over een product dat past bij de behoefte van de klant;
 • welke werkzaamheden het intermediair bij schade en afkoop zal verrichten en welke de klant zelf geacht wordt te verrichten.
  3.2.2.  Het intermediair spreekt met de klant af of van hem verwacht wordt dat hij ook, behalve op verzoek van de klant, op eigen initiatief zal handelen en informeren.
  3.2.3.  Het intermediair maakt met de klant afspraken of en op welke wijze het intermediair betrokken is bij het up-to-date houden van het verzekeringspakket van de klant, inclusief de benodigde mutaties daarin.
  3.2.4.  Het intermediair vertelt zijn klant dat deze het intermediair zo nodig op de hoogte zal moeten houden van bepaalde ontwikkelingen, wil het intermediair in staat zijn het verzekeringspakket van de klant volgens afspraak up-to-date te houden. Het intermediair geeft zo goed mogelijk aan welke ontwikkelingen dit betreft. Het gaat hier om bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssituatie (scheiding, overlijden, geboorte, uit huis gaan) of in de werksituatie, over wijzigingen in de huisvesting (andere woning, uitbreiding van de woning) of in de inboedel.
  3.2.5.  Het intermediair informeert de klant in hoeverre hij namens de klant de contacten met de verzekeraar onderhoudt over de bij hem ondergebrachte verzekeringen. Wordt afgesproken dat de klant ook geacht wordt zelf op enigerlei wijze contact te zoeken of te houden met de verzekeraar, dan stelt het intermediair de klant daarvan op de hoogte.
3.3.  Premiebetaling
  3.3.1.  Het intermediair informeert de klant over de wijze waarop de premies voor zijn verzekeringen kunnen worden voldaan.
  3.3.2.  Het intermediair informeert de klant over de mogelijke gevolgen van het niet tijdig voldoen aan zijn premieverplichtingen.
  3.3.3.  Indien het intermediair met de klant een termijnbetaling afspreekt, informeert hij de klant over de hoogte van het termijnbedrag, over lengte en aantal termijnen, over eventuele extra kosten die voor betaling in termijnen in rekening worden gebracht en over de wijze waarop periodiek de termijnbetalingen worden aangepast aan de werkelijk verschuldigde premie(s).
  3.3.4.  Als de klant zijn premie aan het intermediair betaalt, maar daarvoor niet gekweten wordt van zijn schuld aan de verzekeraar, dan informeert het intermediair de klant hierover. Bovendien wijst het intermediair de klant op de mogelijke risico's van deze situatie.
3.4.  Relatie intermediair met verzekeraars
  3.4.1.  Het intermediair geeft duidelijk aan in hoeverre hij vrij is in het adviseren dan wel of hij op grond van afspraken en/of overeenkomsten met verzekeraars beperkt is in zijn advies aan de klant.
  3.4.2.  Indien het intermediair als gevolmachtigde namens verzekeraars optreedt, informeert het intermediair de klant over de betekenis en de gevolgen hiervan.
3.5.  Beloning intermediair
  Het intermediair informeert de klant over de wijze waarop hij voor zijn werkzaamheden wordt beloond. Indien het intermediair voor bepaalde werkzaamheden kosten in rekening brengt aan de klant, stelt hij de klant vooraf in kennis van dit feit en van de berekeningsmethodiek voor de kosten en de hoogte van de geschatte kosten.
3.6.  Kwaliteit
  3.6.1.  Het intermediair informeert de klant over objectieve aanwijzingen van vakbekwaamheid waarover hij beschikt (zoals mogelijke diploma's, certificeringen, permanente educatie etc.) voor zover deze belang kunnen zijn voor de oordeelsvorming van de klant over de mate van professionaliteit en de kwaliteit van het betreffende intermediair.
  3.6.2.  Het intermediair informeert de klant over eventuele lidmaatschappen van organisaties, voor zover deze van belang zijn voor een goede oordeelsvorming van de klant over de mate van professionaliteit en de kwaliteit van het betreffende intermediair.
  3.6.3.  Het intermediair informeert de klant over zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
3.7.  Mogelijkheid tot beŽindiging van de relatie
  3.7.1.  Het intermediair informeert de klant over diens recht om op elk moment dat de klant dat wil de relatie te beŽindigen en om dan de verzekeraar te vragen de lopende verzekeringen over te boeken naar een ander intermediair.
  3.7.2.  Het intermediair informeert de klant over het recht van het intermediair om zijnerzijds de relatie te beŽindigen en om dan de verzekeraar te vragen de lopende verzekeringen over te boeken naar een ander intermediair. Hij geeft daarbij aan dat de klant vrij blijft in de keuze van zijn intermediair.

4. Klachtmogelijkheid
4.1.  Het intermediair informeert de klant over de wijze waarop de klant eventuele klachten jegens het intermediair kan uiten. Ook vertelt het intermediair de klant hoe hij zijn klacht eventueel door een onafhankelijke instantie kan laten behandelen indien blijkt dat klant en intermediair onderling niet tot overeenstemming komen.
4.2.  Het intermediair informeert de klant dat hij is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
4.3.  Als de klant van mening is dat hij door het intermediair niet goed is geÔnformeerd conform hetgeen in deze code is bepaald of anderszins, en hij daardoor in zijn belang is geschaad, kan de klant een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen op het volgende adres: Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, of 070-3338999.

Advieswijzer
Omhoog In het kader vaan de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair.


A.  Inleiding
  Geachte cliŽnt,

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.

Moons Vastgoed B.V. heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.

De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen en ook downloaden via onze website www.moons-makelaardij.nl.
B.  Wie zijn wij?
  Moons Vastgoed B.V. is een onafhankelijk makelaarsbureau dat naast het hoofdbestanddeel woning aan- en verkoop, bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen klant en verzekeraar. Het adviseert de klant omtrent de meest passende overeenkomst. Met name aangaande verzekeringen rondom de aankoop van een woning.
Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij u de verzekeringen onderbrengt.
C.  Onze diensten
  C.1 Algemeen

Schadeverzekeringen: met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt als er brand uitbreekt in uw huis, u een aanrijding krijgt met uw auto of fiets, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt etc. U kunt hierbij denken aan een woonhuisverzekering, een auto- of fietsverzekering en een reisverzekering.

Verzekeringen die een (vaste)som geld uitkeren als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

Levensverzekeringen: hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiŽle mogelijkheden.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

C.2 Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:
 • Wij kunnen een inventarisatie maken van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou moeten verzekeren en welke risico's u voor eigen rekening zou kunnen nemen;
 • Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
 • Wij kunnen u tips en adviezen geven, zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
 • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 • Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 • In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 • Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment van aanvraag en van de totstandkoming. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn maatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 • Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 • Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

C.3 Levensverzekeringen

 • Wij onderzoeken voor u of het aangaan van een levensverzekering ten behoeve van het afsluiten van een hypotheek gewenst is.
 • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 • Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 • In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 • Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
D.  Wat verwachten wij van u?
 
 • U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden.
 • Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 • Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, evt. wijziging van beroep, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beŽindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 • Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag vernemen wij van u in geval van rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
E.  Onze bereikbaarheid
  Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
 • Telefonisch: 0182 -512236 of 06-51358396;
 • Per fax: 0182-528449
 • Per e-mail: moons@tref.nl of info@moons-makelaardij.nl
 • Ons kantoor aan de Achterwillenseweg 5 te Gouda is geopend op afspraak met de client.
 • Ook voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. Telefonisch zijn wij altijd bereikbaar.
 • Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie) bevestig deze dan ook schriftelijk.
F.  De Premie
  Premiebetalingen vinden in principe plaats rechtstreeks aan de verzekeraar.
U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekend gemaakt.
Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.
Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover in gelicht.
Bij vragen over de afschrijving, de hoogte ervan of indien u wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin bemiddelen.

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geÔncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.
G.  Onze relatie met verzekeraars
  Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.
Op grond van onze relatie met Winterthur, Amersfoortse, Amev, Aegon en London, zullen wij vooral geschikte verzekeringen van deze maatschappijen adviseren die voor uw specifieke situatie in aanmerking komen.
Indien u dit wenst is het voor ons ook mogelijk om verzekeringen bij Hooge Huys, Stad Rotterdam en Nationale Nederlanden af te sluiten.
H.  Hoe worden wij beloond?
  Onze beloning ontvangen wij op basis van provisie van de verzekeringsmaatschappijen waar uw verzekering gesloten is. Dit is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.
I.  Onze kwaliteit
  Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer B-423.362. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
Onze medewerkers zijn in het bezit van de benodigde verzekeringsdiploma's en blijven via vakbladen en cursussen bij de tijd.
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.
J.  BeŽindiging relatie
  U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beŽindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij Moons Vastgoed B.V. totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.
K.  Klachten?
  Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke
Stichting Klachteninstituut,
Postbus 93560,
2509 AN Den Haag.
Tel: 070-3338999
Fax: 070-3338900
e-mail: info@klachteninstituut.nl
www.klachteninstituut.nl.
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.